mediator, coach en jurist

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VANDOOREN MEDIATION
1.        Algemeen:

–                      Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door VANDOOREN MEDIATION, alsmede van alle door VANDOOREN MEDIATION gedane aanbiedingen.

–                      Met Opdrachtgever wordt bedoeld: de wederpartij van VANDOOREN MEDIATION bij een overeenkomst van opdracht.

–                      Met Partijen wordt bedoeld: de partijen die een onderling geschil hebben en dat geschil met bemiddeling door VANDOOREN MEDIATION wensen op te lossen.

–                      Met Mediation wordt bedoeld: de bemiddeling tussen Partijen die wordt verleend door VANDOOREN MEDIATION.

–                      Met VANDOOREN MEDIATION (VDM) wordt bedoeld: de mediator, die in opdracht van Opdrachtgever of Partijen bemiddelt tussen Partijen.

–                      VANDOOREN MEDIATION  is een eenmanszaak, gevestigd te Zeist.

 

2. MfN - Mediatorsfederatie Nederland

- Op alle Mediations van VDM zijn van toepassing:

–                      het MfN Mediation Reglement in de bij aanvang van de Mediation geldende editie,

–                      de Gedragsregels voor de MfN-mediator,

–                      het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators,

–                      de Klachtenregeling Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)

 

3.        Offertes en aanbiedingen

–                      Alle offertes en aanbiedingen van VDM zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

–                      De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

4.        Uitvoering van de Mediation

–                      VDM zal de Mediation naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, aangezien VDM niet kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

–                      Opdrachtgever, indien van toepassing, verleent VDM de medewerking die VDM voor een goede uitvoering van de Mediation wenselijk acht.

–                      VDM houdt Opdrachtgever, indien van toepassing, op de hoogte van zijn werkzaamheden voorzover de vereiste vertrouwelijkheid jegens Partijen dat toelaat.

–                      Alle door VDM verkregen informatie over Opdrachtgever en diens organisatie, indien van toepassing, zal door VDM vertrouwelijk worden behandeld.

–                      Opdrachtgever, indien van toepassing, draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VDM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VDM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VDM zijn verstrekt, heeft VDM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoering vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan VDM ter beschikking heeft gesteld. VDM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VDM is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

5.        Overmacht

–                      VDM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever, indien van toepassing, of Partijen, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

–                      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VDM geen invloed kan uitoefenen, doch

 

 

–                      waardoor VDM niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. VDM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VDM zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

6.        Honorarium en betaling

–        Opdrachtgever, indien van toepassing, en/of  Partijen is/zijn aan VDM een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij VDM gebruikelijke en afzonderlijk overeen te komen tarieven.

–        VDM is BTW-plichtig.

–        Opdrachtgever en/of Partijen  heeft/hebben indien gewenst, recht op een specificatie van de door VDM aan de Mediation bestede tijd.

–        VDM declareert naar keuze aan het eind van de Mediation of maandelijks het verschuldigde honorarium en de te vergoeden kosten.

–        Opdrachtgever en/of Partijen voldoet/voldoen de facturen van VDM binnen 20 dagen na dagtekening van de factuur. Gebeurt dit niet, dan wordt Opdrachtgever c.q. worden Partijen geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Alle kosten ter inning van de vordering (rente, boetegelden etc.) komen voor rekening van Opdrachtgever c.q. Partijen.

 

7.          Aansprakelijkheid

–        VDM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor Opdrachtgever, indien van toepassing, of voor Partijen uit de uitvoering van de Mediation mocht voortvloeien.

–        Indien VDM desondanks gehouden is tot vergoeding van schade zal deze schade geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan de opdrachtsom van de Mediation tot aan de datum van de aansprakelijkheidsstelling.

–        Opdrachtgever, indien van toepassing, en Partijen verbinden zich tot vrijwaring van VDM ingeval van aanspraken van derden.

 

8.          Derden

–        VDM kan desgewenst, zoveel als nodig is in overleg met Opdrachtgever en Partijen, derden inschakelen voor het namens VDM uitvoeren van Mediations of het assisteren bij Mediations.

–        Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van deze derden.

–        VDM is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden.

 

9.          Einde van de overeenkomst

–        Indien door omstandigheden die niet zijn te wijten aan VDM de Mediation niet langer op verantwoorde wijze uitvoerbaar is, heeft VDM het recht de Mediation tussentijds te beëindigen door opzegging, na overleg met Opdrachtgever, indien van toepassing.

–        Indien mogelijk, zal VDM ervoor zorgen dat een MfN-mediator, in overleg met Opdrachtgever en Partijen, de uitvoering van de Mediation zal overnemen.

–        Ingeval van tussentijdse beëindiging worden de tot dan toe verrichte werkzaamheden vergoed conform de gemaakte afspraken. Opdrachtgever en VDM zien af van hun recht om vergoedingen te vorderen wegens het voortijdig beëindigen van de Mediation.

–        Indien Opdrachtgever of VDM in staat van faillissement komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt of indien op hem de wettelijke regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard eindigt de Mediation van rechtswege.

 

10.       Geschillen en toepasselijk recht

–        In geval van geschillen, voortvloeiend uit met VDM gesloten overeenkomsten, zullen betrokkenen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het MfN-Mediation Reglement in de bij aanvang van de Mediation geldende editie.

–        Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

–        Op alle overeenkomsten onder deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

123

Niet Gluren

Herenigd

Terug van weggeweest